آگاهی از محصولات بازیافتی، صدای زیر مردانه برای ایفا بازیافت را افزایش می دهد

پژوهشگران دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا و دانشکده بوستون بوسیله تازگی مقاله ای در مجله ی Journal of Marketing منتشر کرده اند که علامت می دهد چنانچه آدم را نسبت بوسیله محصولاتی که قرار است از مواد بازیافتی تهیه شود، آگاه کنیم، تمایل آن ها به تفکیک زباله ها و بازیافت بیشتر خواهد شد. درحالی که مسئله […]